Наши телефоны

+ 7 921 982 75 15
+ 420 774 544 536
+ 420 774 544 537

Skype

pramen7729
Larisa-Amathus-Kapital

E-mail

czech-house@mail.ru
 

 

Геннадий

Геннадий

+420 774544537 Viber, WhatsApp

Skype:pramen7729

Лариса

+420 774 544 536 моб.  Viber, WhatsApp

Skype:
Larisa-Amathus-Kapital

ПОГОДА

 
 
 
 

влажность:

давл.:

ветер:

 

 

 

 

 

USD Vlajka meny USD   změna
EUR Vlajka meny EUR   změna
RUB Vlajka meny RUB   změna

 

 

 Распечатать

Геоморфология окрестностей Марианских Лазней

Vlivem alpinského vrásnění zde z původní rovinaté krajiny vznikla krajina horská. Podél zlomových struktur byly vyzdviženy Krušné hory, Slavkovský les, Tepelská vrchovina a Dyleňská vrchovina, naopak poklesem vznikly mezihorské pánve - Sokolovská a Chebská pánev a Tachovská brázda. Hory dosahovaly do mnohem větších výšek než dnes - lze předpokládat, že převýšily 3000 m, naopak mezihorské deprese klesly do nižších nadmořských výšek. Pánve byly vyplněny vodou; vznikla tak plošně rozlehlá jezera. Největší jezero, vyplňující Sokolovskou pánev - zasahovalo pod dnešní Doupovské hory a dále do oblasti jihovýchodně od Karlových Varů až do míst východně od Bečova. O tom svědčí dodnes zachované zbytky jezerních usazenin v okolí Českého Chloumku.

Rozsah jezera se zmenšil po erupcích severovýchodní části jezera. Vulkanity zcela vyplnily tuto část pánve za vzniku Doupovských hor; původní jezero zůstalo pouze ve sníženině mezi Slavkovským lesem a Krušnými horami a drobné zbytky jižně od Doupovských hor, které ovšem brzy nato vyschly.

Karlovarská vrchovina, tvořená vyšším Slavkovským lesem a nižší Tepelskou vrchovinou, představuje zbytek zarovnané náhorní plošiny v prům. nadmořské výšce 600 až 800 rn, omezený na jihozápadě a severozápadě strmými zlomovými svahy. Východním směrem se vrchovina postupně snižuje.

Nejvyššími body jsou vrchy Lesný (983 m) a Lysina (982 m) v Kynžvartské vrchovině, budované žulami. V severní části oblasti významně převyšuje okolní terén hřeben, táhnoucí se od vrchu Krudum (838 m) dále východním směrem v loketské a krásenské části Hornoslavkovské vrchoviny.

Východněji ležící Tepelská vrchovina (průměrná nadmořská výška 627 m), tvořená metamorfity tepelského krystalinika a amfibolity mariánskolázeňského metabazitového komplexu, představuje poměrně plochý, zarovnaný terén. Od severozápadu směrem k jihovýchodu se postupně snižuje. Morfologicky výrazně z něj vystupují četné sopečné vrcholy. Nejvyšším bodem, ležícím v západní části, je čedičový dvouvrcholový Podhorní vrch (847 m).

Rovněž zlomovými svahy je omezena severozápadní část Českého lesa v oblasti Dyleňského lesa, oddělená od Slavkovského lesa sníženinou Tachovské brázdy, s nejvyšším vrchem Dyleň (940 m), Představuje plochou hornatinu, tvořenou svory až svorovými rulami, vyzdviženou v třetihorách v důsledku alpinského vrásnění.

Severovýchodně od Karlových Varů vystupuje mladé (třetihorní) vulkanické pohoří Doupovské hory, charakteristické četnými skalními výchozy a značným výškovým členěním. Představují denudovaný stratovulkán s kalderou, obklopující centrální sopečné vrcholy přibližně kruhového půdorysu. V souvislosti s jejich vznikem se vytvořila řada izolovaných sopek i v Karlovarské a Tepelské vrchovině, z nichž mnohé jsou morfologicky velmi významné (Chloumecký vrch, Uhelný vrch či Hůrka, na zlomech a jejich křížení další morfologicky výrazné sopky jako Homolka u Bečova, Buková u Horního Slavkova, Tašovický vrch, Hlinecký vrch, Podhorní vrch).

Osu Karlovarské vrchoviny tvoří tektonicky založené hluboké erozní údolí řeky Teplé, převážně severojižního směru. V amfibolitech je ostře omezeno strmými, často skalnatými svahy s četnými mrazovými jevy. Hluboce zaříznutá kaňonovitá údolí vytváří i některé přítoky (např. Sádecký potok). V žulách je údolí již zahloubeno méně a svahy jsou povlovnější. Hluboká erozní údolí najdeme i na dalších tocích ve Slavkovském lese: údolí Lobezského potoka, Dlouhé stoky pod Horním Slavkovem na severní straně pohoří či Podleský potok na jihu. Na svazích jejich údolí, tvořených převážně žulami, najdeme časté menší skalní útvary. Méně zahloubené jsou toky stékající ze západní strany - Malá a Velká Libava.

Na žulových, svahovýni sutěmi pokrytých jihozápadních svazích a na svazích erozních údolí najdeme velmi často charakteristické skalní útvary; běžné jsou izolované skály s charakteristickou blokovitou odlučností či skalní věže. Na svazích najdeme časté akumulace žulových balvanů (kamenná moře, kamenné proudy). Na vrcholech skalních výchozů jsou vzácně skalní mísy (svahy Lesného, Kružného a Kozáku). Unikátní jsou až 60 cm hluboké žlábkovité pseudoškrapy na balvanu žuly poblíž nádraží v Lázních Kynžvartu (přírodní památka „Kámen“). Na skalních výchozech lze vzácně pozorovat projevy mrazového zvětrávání.

Skalní výchozy ostřejších tvarů jsou v území, budovaném amfibolity; vynikající ukázky mnoha morfologických forem najdeme ve svazích v údolích Teplé a Pramenského potoka. Časté jsou skalní stěny, výchozy, jehly, převisy, vzácně i viklany a další. Časté jsou mrazové sruby i další formy mrazového zvětrávání. Na úpatích jsou často kamenná moře, na svazích suťová pole.

Jako izolované skály vystupují v okolí pramenů menší hadcová tělesa. Hlavní masiv tvoří zalesněný, protáhlý hřbet, občas s vystupujícími nevysokými skalními výchozy.

Čediče (i další vyvřené horniny) tvoři nejčastěji izolované útvary, vystupující nad terén. Obvykle jsou jejich svahy pokryty mocnými vrstvami kamenitých sutí; skalní výchozy najdeme obvykle až ve vrcholových částech. Častá je charakteristická sloupcovitá odlučnost bud‘ na výchozech, nebo odkrytá v opuštěných lomech.

Nedaleko Vysoké na dně bývalého mramorového lomu vytvořil protékají potok propadání a krátkou krasovou jeskyni. Je to zatím jediný známý krasový jev v oblasti.

Sníženiny ve vrcholové části jsou vyplněny nejčastěji vrchovištními rašeliništi. Dna širších údolí jsou vyplněna údolními nivami, tvořenými vrstvami naplavenin. Vodní toky často tvoří meandry (vynikající ukázky jsou např. u Číhané a v údolí Kosího potoka).

Геоморфология вокруг Марианске Лазне

В связи с альпийской складчатости здесь с оригинальным плоский ландшафт был горный ландшафт. По вине структуры были освещены Рудных горах, Славковский лес, Tepelská Dyleňská возвышенностей и горных районах, в то время снижения возникли mezihorské бассейне - Sokolovská и Tachovská Хеб бассейне и борозды. Горные достичь гораздо большую высоту, чем сегодня, - можно предположить, что превышает 3000 м, напротив mezihorské депрессии упали до низких высотах. Кастрюли были заполнены водой, через Совет был таким большим озерам. Самое большое озеро, заполнив Sokolovská бассейне - вмешиваться под сегодня Doupovské горах и на юго-восток от Карловых Вар в местах Востока Бечов. Об этом свидетельствуют хорошо сохранившиеся остатки озерных отложениях в районе чешского Chloumku.

Сфера применения озера сократилась на извержений северо-восточной части озера. Вулканические полностью заполнила бассейн как часть Doupovské гор, оригинальный озеро остается только в sníženině Славковский лес и горы руды и малые остатки Doupovské к югу от горы, однако скором высохли.

Karlovarská нагорья, состоящую из высших и низших лес Славковским высокогорье Tepelská, остальные присоединились плата в диаметре. высотах от 600 до 800 р-н, приуроченные к юго-западу и северо-западе вине крутых склонах. Восточном направлении нагорья постепенно уменьшается.

Максимальное количество очков Lesny холмов (983 м) и лизина (982 м) в Kynžvartský Highlands, построен гранитный. В северной части основного хребта над окружающей местностью, простирающиеся от верхнего Krudum (838 м) дальше на восток в направлении Локет и Krásenský Hornoslavkovské нагорье.

К востоку от Tepelská нагорья (средняя высота 627 м), состоящие из кристаллических метаморфических пород и амфиболитами Теплый mariánskolázeňského metabazitového сложные, относительно плоские, выравнивание рельефа. Северо-Запад к юго-востоку постепенно уменьшаются. Морфологически существенно от оставив многочисленных вулканических пиков. Самая высокая точка, расположенная в западной части, два пика Podhorní холме базальта (847 м).

Они также вине склоны ограничено северо-западной части Богемского леса в лес Dyleňského, отделенной от Славковский лес sníženinou Tachovske борозды, с самой высокой вершиной Dyleň (940 м), представляет собой холмистую местность, состоящую из скоб на svorovými гнейсов, подчеркнули в третичный в результате альпийской складчатости.

Северо-Карловы Вары, Закон молодой (третьей ступени) вулканических гор Doupovské гор, характеризующихся многочисленными выходах скальных пород и значительного вертикальной дифференциации. Представляли denudovaný вулкан с Caldera, окружающих вулканические пики вокруг центрального кругового плана этажа. В контексте его создания до создать ряд изолированных вулканов и даже Карловы Вары Tepelská Highlands, многие из которых являются морфологически очень значительным (Chloumecká Хилл, Хилл и угля Hurka, ломать переправы и другие отличительные морфологические вулкан как Бечов Гомолка, бук в Горни Славков , Tašovický Хилл, Глинецко Хилл, Podhorní Hill).

Осу Карловы Вары нагорье основаны тектонической эрозии Теплые долины, в основном Север-Юг направлении. Амфиболитами резко ограничен крутыми, часто скалистые склоны с многочисленными мороза явлений. Глубокая долина zaříznutá kaňonovitá производит некоторые притоки (например Сондецки потока). Гранитов в долине каникул и склоны менее povlovnější. Глубокая долина эрозия может быть найдена на других потоках в лесной Austerlitz: Lobezského Valley Stream, Long канализацию ниже верхней Аустерлица на северной стороне горы и Podleská крик на юге страны. На склонах долины, в основном состоящее из гранита, некоторые части меньших горных породах. Менее утоплена капельное потоков от западной стороне - Малый и Большой Либава.

Гранит, svahovýni детрит охватывает юго-западных склонах и эрозией на склонах долины мы находим очень часто характеризуются скал, встречаются довольно часто изолированы рок с отличительным odlučností blokovitou и рок-башнями. На склонах мы можем найти общие накопления гранитные валуны (камень моря, скалистые потоков). Вершинах скальных выходов редки рок чаши (Lesného склонов, Kružného и казаков). Являются уникальными для 60 см в глубину žlábkovité pseudoškrapy гранитного валуна вблизи станции в Спа Kynžvart (природного памятника "Камень"). Скалистые выходы редко видели проявления mrazového выветривания.

Выходы коренных пород острее форм находятся на территории, построили амфиболиты, прекрасными примерами многие морфологические формы могут быть найдены на склонах, в долинах теплое и Pramenského поток. Распространенными являются скальных стен, обнажений, иглы, свесы, редко качалки и многое другое. Общепринятая Мороза кабины и другие формы mrazového выветривания. У подножия зачастую каменного моря, на склонах осыпь области.

В качестве изолированной скале в непосредственной близости от источников представляется менее Serpentine тела. Основной массив покрыты лесами, удлиненно-Ридж, иногда с выступающими малых скалистых выходах.

Базальт (vyvřené другие породы), часто являются изолированными образованиями, выступающими над поверхностью земли. Как правило, их склоны покрыты слоями мощных скалистых обломков, рок выходы могут быть найдены как правило, только в верхней части. Часто характеризуются столбовой odlučnost либо в обнажениях или обнаружили в заброшенных карьеров.

Высоко на дно у бывших карьеров мрамор создал поток проходит через спуск и краткое карстовая пещера. Это пока единственное известное явление в карстовых районах.

Sníženiny верхнем часто бывают заполнены торфяные болота vrchovištními. Широкая долина дне долины наполняются голубым сыром, состоящие из слоев мусора. Вода течет часто меандр (отличные примеры, чтобы скрываться в долину ручья Kosihy).